ICommand.CanExecuteChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy nastąpią zmiany, które mają wpływ na to, czy polecenie ma zostać wykonane.Occurs when changes occur that affect whether or not the command should execute.

public:
 event EventHandler ^ CanExecuteChanged;
event EventHandler CanExecuteChanged;
event EventHandler? CanExecuteChanged;
member this.CanExecuteChanged : EventHandler 
Event CanExecuteChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Normalnie, źródło polecenia wywołuje CanExecute polecenie w przypadku wystąpienia tego zdarzenia.Normally, a command source calls CanExecute on the command when this event occurs.

Zwykle Jeśli polecenie nie może zostać wykonane, źródło polecenia wyłącza samo.Normally, if the command cannot execute, the command source disables itself.

Dotyczy

Zobacz też