IInputLanguageSource Interfejs

Definicja

Definiuje niezbędne obiekty dla obiektu, który zamierza zachować jako źródło języka wejściowego.Defines necessary facilities for an object that intends to behave as an input language source.

public interface class IInputLanguageSource
public interface IInputLanguageSource
type IInputLanguageSource = interface
Public Interface IInputLanguageSource

Uwagi

Zaimplementuj ten interfejs na klasie, która zachowuje się jako źródło języka wejściowego.Implement this interface on a class that intends to behave as an input language source.

Użyj RegisterInputLanguageSource metody, aby zarejestrować Źródło języka wejściowego z InputLanguageManager .Use the RegisterInputLanguageSource method to register an input language source with an InputLanguageManager.

Właściwości

CurrentInputLanguage

Pobiera lub ustawia bieżący język wejściowy dla tego obiektu źródłowego języka.Gets or sets the current input language for this input language source object.

InputLanguageList

Pobiera listę języków wejściowych obsługiwanych przez ten obiekt źródłowy języka.Gets a list of input languages supported by this input language source object.

Metody

Initialize()

Inicjuje obiekt źródłowy języka wejściowego.Initializes an input language source object.

Uninitialize()

Cofnij inicjowanie obiektu źródłowego języka wejściowego.Un-initializes an input language source object.

Dotyczy