InputEventArgs.Device Właściwość

Definicja

Pobiera urządzenie wejściowe, które zainicjowało to zdarzenie.Gets the input device that initiated this event.

public:
 property System::Windows::Input::InputDevice ^ Device { System::Windows::Input::InputDevice ^ get(); };
public System.Windows.Input.InputDevice Device { get; }
member this.Device : System.Windows.Input.InputDevice
Public ReadOnly Property Device As InputDevice

Wartość właściwości

InputDevice

Urządzenie wejściowe skojarzone z tym zdarzeniem.The input device associated with this event.

Przykłady

KeyboardDevice

MouseDevice

Dotyczy