InputEventArgs.Timestamp Właściwość

Definicja

Pobiera godzinę wystąpienia tego zdarzenia.Gets the time when this event occurred.

public:
 property int Timestamp { int get(); };
public int Timestamp { get; }
member this.Timestamp : int
Public ReadOnly Property Timestamp As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba milisekund, które upłynęły od ostatniego ponownego uruchomienia.The number of milliseconds that have elapsed since the last reboot. Po około 24,9 dniach ta wartość osiągnie MaxValue i ponownie uruchamia się o (wartość ujemna) MinValue.After about 24.9 days this value reaches MaxValue and restarts at (the negative) MinValue.

Dotyczy