InputLanguageManager.InputLanguageChanging Zdarzenie

Definicja

Występuje po zainicjowaniu zmiany języka wejściowego.Occurs when a change of input language is initiated.

public:
 event System::Windows::Input::InputLanguageEventHandler ^ InputLanguageChanging;
public event System.Windows.Input.InputLanguageEventHandler InputLanguageChanging;
member this.InputLanguageChanging : System.Windows.Input.InputLanguageEventHandler 
Public Custom Event InputLanguageChanging As InputLanguageEventHandler 

Typ zdarzenia

InputLanguageEventHandler

Dotyczy

Zobacz też