InputManager.IsInMenuMode Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy jest to ComponentDispatcher w trybie menu.Gets a value that indicates whether this ComponentDispatcher is in menu mode.

public:
 property bool IsInMenuMode { bool get(); };
public bool IsInMenuMode { get; }
member this.IsInMenuMode : bool
Public ReadOnly Property IsInMenuMode As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ComponentDispatcher jest to w trybie menu; w przeciwnym razie, false .true if this ComponentDispatcher is in menu mode; otherwise, false.

Uwagi

IsInMenuModeWłaściwość zwraca true , jeśli wszystkie menu są otwarte i zwraca, false Jeśli nie są otwarte żadne menu.The IsInMenuMode property returns true if any menus are open, and it returns false if no menus are open.

Dotyczy