Keyboard.KeyDown Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje po naciśnięciu klawisza na klawiaturze.Occurs when a key on the keyboard is pressed.

see AddKeyDownHandler, and RemoveKeyDownHandler
see AddKeyDownHandler, and RemoveKeyDownHandler
see AddKeyDownHandler, and RemoveKeyDownHandler

Przykłady

Poniższy przykład tworzy TextBox , który dołącza procedurę obsługi zdarzeń dla KeyDown zdarzenia.The following example creates TextBox that attaches an event handler for the KeyDown event. Po Return naciśnięciu klawisza, program obsługi zdarzeń wyświetla tekst w TextBox TextBlock .When the Return is pressed, the event handler displays the text in the TextBox in a TextBlock.

<StackPanel>
 <TextBlock Width="300" Height="20">
  Type some text into the TextBox and press the Enter key.
 </TextBlock>
 <TextBox Width="300" Height="30" Name="textBox1"
      KeyDown="OnKeyDownHandler"/>
 <TextBlock Width="300" Height="100" Name="textBlock1"/>
</StackPanel>
private void OnKeyDownHandler(object sender, KeyEventArgs e)
{
  if (e.Key == Key.Return)
  {
    textBlock1.Text = "You Entered: " + textBox1.Text;
  }
}
Private Sub OnKeyDownHandler(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyEventArgs)
  If (e.Key = Key.Return) Then
    textBlock1.Text = "You Entered: " + textBox1.Text
  End If
End Sub

Uwagi

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPF implementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.WPF implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenia są zasadniczo koncepcją języka XAML do odwoływania się do zdarzeń, które mogą być obsługiwane na obiektach, które nie definiują tego zdarzenia, które rozszerzają się na, a także włączając zdarzenia przechodzące do trasy.Attached events are fundamentally a XAML language concept for referencing events that can be handled on objects that do not define that event, which WPF expands upon by also enabling the event to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, należy użyć wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, you use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field KeyDownEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate KeyEventHandler

Dotyczy

Zobacz też