Keyboard.PreviewGotKeyboardFocus Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy element jest w trakcie uzyskiwania fokusu klawiatury.Occurs when an element is in the process of acquiring keyboard focus.

see AddPreviewGotKeyboardFocusHandler, and RemovePreviewGotKeyboardFocusHandler
see AddPreviewGotKeyboardFocusHandler, and RemovePreviewGotKeyboardFocusHandler
see AddPreviewGotKeyboardFocusHandler, and RemovePreviewGotKeyboardFocusHandler

Uwagi

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPF implementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.WPF implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenia są zasadniczo koncepcją języka XAML do odwoływania się do zdarzeń, które mogą być obsługiwane na obiektach, które nie definiują tego zdarzenia, które rozszerzają się na, a także włączając zdarzenia przechodzące do trasy.Attached events are fundamentally a XAML language concept for referencing events that can be handled on objects that do not define that event, which WPF expands upon by also enabling the event to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, należy użyć wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, you use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Jeśli PreviewGotKeyboardFocus zdarzenie lub PreviewLostKeyboardFocus zdarzenie jest obsługiwane, fokus klawiatury nie jest zmieniany.If the PreviewGotKeyboardFocus event or the PreviewLostKeyboardFocus event is handled, keyboard focus does not change.

Fokus klawiatury odwołuje się do obiektu, który otrzymuje dane wejściowe z klawiatury.Keyboard focus refers to the object that is receiving keyboard input. Element z fokusem klawiatury ma IsKeyboardFocused ustawioną wartość true .The element with keyboard focus has IsKeyboardFocused set to true. Na całym pulpicie może istnieć tylko jeden element z fokusem klawiatury.There can be only one element with keyboard focus on the entire desktop. Fokus logiczny odnosi się do obiektu w zakresie fokusu, który ma fokus.Logical focus refers to the object within a focus scope that has focus. Aby uzyskać więcej informacji na temat fokusu, fokus klawiatury i koncentracji logicznej, zobacz przegląd danych wejściowych i Omówienie koncentracji uwagi.For more information on focus, keyboard focus, and logical focus, see Input Overview and Focus Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewGotKeyboardFocusEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate KeyboardFocusChangedEventHandler

Dotyczy