KeyEventArgs.Key Właściwość

Definicja

Pobiera klucz klawiatury skojarzony ze zdarzeniem.Gets the keyboard key associated with the event.

public:
 property System::Windows::Input::Key Key { System::Windows::Input::Key get(); };
public System.Windows.Input.Key Key { get; }
member this.Key : System.Windows.Input.Key
Public ReadOnly Property Key As Key

Wartość właściwości

Key

Odwołuje się do Key zdarzenia.The Key referenced by the event.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy KeyEventHandler i sprawdza, czy klucz skojarzony z KeyEventArgs jest Return kluczem.The following example creates a KeyEventHandler and checks whether the key associated with the KeyEventArgs is the Return key.

private void OnKeyDownHandler(object sender, KeyEventArgs e)
{
  if (e.Key == Key.Return)
  {
    textBlock1.Text = "You Entered: " + textBox1.Text;
  }
}
Private Sub OnKeyDownHandler(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyEventArgs)
  If (e.Key = Key.Return) Then
    textBlock1.Text = "You Entered: " + textBox1.Text
  End If
End Sub

Dotyczy

Zobacz też