ModifierKeysValueSerializer.CanConvertFromString(String, IValueSerializerContext) Metoda

Definicja

Określa, czy określony element String może być konwertowany do wystąpienia ModifierKeys .Determines if the specified String can be convert to an instance of ModifierKeys.

public:
 override bool CanConvertFromString(System::String ^ value, System::Windows::Markup::IValueSerializerContext ^ context);
public override bool CanConvertFromString (string value, System.Windows.Markup.IValueSerializerContext context);
override this.CanConvertFromString : string * System.Windows.Markup.IValueSerializerContext -> bool
Public Overrides Function CanConvertFromString (value As String, context As IValueSerializerContext) As Boolean

Parametry

value
String

Ciąg do obliczenia dla konwersji.String to evaluate for conversion.

context
IValueSerializerContext

Informacje kontekstowe, które są używane do konwersji.Context information that is used for conversion.

Zwraca

Boolean

Zawsze zwraca wartość true.Always returns true.

Dotyczy