Mouse.GotMouseCaptureEvent Pole

Definicja

Identyfikuje GotMouseCapture dołączone zdarzenie.Identifies the GotMouseCapture attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ GotMouseCaptureEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent GotMouseCaptureEvent;
 staticval mutable GotMouseCaptureEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly GotMouseCaptureEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Uwagi

Identyfikatory zdarzeń kierowanych są tworzone po zarejestrowaniu zdarzeń kierowanych, a wynik jest zapisywany jako pole w klasie, która rejestruje rozesłane zdarzenie.Routed event identifiers are created when routed events are registered, and the result is stored as a field on the class that registers the routed event. Identyfikatory te zawierają nazwę identyfikującą, typ właściciela, typ procedury obsługi, strategię routingu oraz metodę narzędzia do dodawania właścicieli dla zdarzenia.These identifiers contain an identifying name, owner type, handler type, routing strategy, and a utility method for adding owners for the event. Te identyfikatory są często używane jako parametry do metod systemu zdarzeń, aby identyfikować konkretne zdarzenie kierowane.You often use these identifiers as parameters to event system methods, to identify a particular routed event.

Dotyczy