Mouse.LostMouseCapture Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy element utraci przechwytywanie myszy.Occurs when an element loses mouse capture.

see AddLostMouseCaptureHandler, and RemoveLostMouseCaptureHandler
see AddLostMouseCaptureHandler, and RemoveLostMouseCaptureHandler
see AddLostMouseCaptureHandler, and RemoveLostMouseCaptureHandler

Uwagi

Gdy element przechwytuje mysz, otrzymuje wskaźnik myszy, niezależnie od tego, czy kursor znajduje się w jego granicach.When an element captures the mouse, it receives mouse input whether or not the cursor is within its borders. TT

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPFWPF implementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenia są zasadniczo XAMLXAML koncepcji językowej dla odwołań do zdarzeń, które mogą być obsługiwane na obiektach, które nie definiują tego zdarzenia, które WPFWPF rozszerzają się, włączając jednocześnie zdarzenie przechodzenia do trasy.Attached events are fundamentally a XAMLXAML language concept for referencing events that can be handled on objects that do not define that event, which WPFWPF expands upon by also enabling the event to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, należy użyć wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, you use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Ze względu na propagację routingu, rzeczywisty element, który utracił przechwytywanie, może być elementem podrzędnym, niekoniecznie jest to element, w którym program obsługi zdarzeń jest rzeczywiście dołączony.Because of the bubbling routing, the actual element that lost capture might be a child element, not necessarily the element where the event handler is actually attached. Sprawdź Source w argumentach zdarzeń, aby określić rzeczywisty element, który utracił funkcję przechwytywania.Check the Source in the event arguments to determine the actual element that lost capture.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field LostMouseCaptureEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegateDelegate MouseEventHandler
  • Nie zdefiniowano odpowiedniego zdarzenia tunelowania.There is no defined corresponding tunneling event.

Dotyczy