MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate, Object) Metoda

Definicja

Wywołuje programy obsługi zdarzeń w sposób specyficzny dla typu, co może zwiększyć wydajność systemu zdarzeń.Invokes event handlers in a type-specific way, which can increase event system efficiency.

protected:
 override void InvokeEventHandler(Delegate ^ genericHandler, System::Object ^ genericTarget);
protected override void InvokeEventHandler (Delegate genericHandler, object genericTarget);
override this.InvokeEventHandler : Delegate * obj -> unit
Protected Overrides Sub InvokeEventHandler (genericHandler As Delegate, genericTarget As Object)

Parametry

genericHandler
Delegate

Procedura obsługi ogólnej do wywołania w sposób specyficzny dla typu.The generic handler to call in a type-specific way.

genericTarget
Object

Obiekt docelowy, na którym ma zostać wywołana procedura obsługi.The target to call the handler on.

Uwagi

Ta implementacja rzutuje procedurę obsługi ogólnej na MouseEventHandler, a następnie wywołuje ją.This implementation casts the generic handler as a MouseEventHandler and then invokes it. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego wzorca implementacji i przyczyn dla niego, zobacz InvokeEventHandler i routing zdarzeń — omówienie.For details on this implementation pattern and the reasons for it, see InvokeEventHandler and Routed Events Overview.

Dotyczy

Zobacz też