MouseEventArgs.GetPosition(IInputElement) Metoda

Definicja

Zwraca pozycję wskaźnika myszy względem określonego elementu.Returns the position of the mouse pointer relative to the specified element.

public:
 System::Windows::Point GetPosition(System::Windows::IInputElement ^ relativeTo);
public System.Windows.Point GetPosition (System.Windows.IInputElement relativeTo);
member this.GetPosition : System.Windows.IInputElement -> System.Windows.Point
Public Function GetPosition (relativeTo As IInputElement) As Point

Parametry

relativeTo
IInputElement

Element, który ma być używany jako ramka odniesienia do obliczania pozycji wskaźnika myszy.The element to use as the frame of reference for calculating the position of the mouse pointer.

Zwraca

Point

Współrzędne x i y pozycji wskaźnika myszy względem określonego obiektu.The x- and y-coordinates of the mouse pointer position relative to the specified object.

Uwagi

Punkt (0, 0) to lewy górny róg ramki odniesienia.The point (0,0) is the upper-left corner of the frame of reference.

Metoda static Mouse.GetPosition może być również używana do uzyskania położenia myszy.The static Mouse.GetPosition method can also be used to obtain the position of the mouse.

Dotyczy

Zobacz też