MouseEventArgs.LeftButton Właściwość

Definicja

Pobiera bieżący stan lewego przycisku myszy.Gets the current state of the left mouse button.

public:
 property System::Windows::Input::MouseButtonState LeftButton { System::Windows::Input::MouseButtonState get(); };
public System.Windows.Input.MouseButtonState LeftButton { get; }
member this.LeftButton : System.Windows.Input.MouseButtonState
Public ReadOnly Property LeftButton As MouseButtonState

Wartość właściwości

MouseButtonState

Bieżący stan lewego przycisku myszy, który jest Pressed lub Released.The current state of the left mouse button, which is either Pressed or Released. Nie ma żadnej wartości domyślnej.There is no default value.

Przykłady

Poniższy przykład drukuje komunikat, jeśli stan właściwości LeftButton jest Pressed.The following example prints a message if the state of the LeftButton property is Pressed.

if (e.LeftButton == MouseButtonState.Pressed)
{
    MessageBox.Show("The Left Mouse Button is pressed");
}
If e.LeftButton = MouseButtonState.Pressed Then
    MessageBox.Show("The Left Mouse Button is pressed")
End If

Uwagi

Klasa Mouse zawiera dodatkowe właściwości i metody umożliwiające określenie stanu myszy.The Mouse class provides additional properties and methods for determining the state of the mouse.

Dotyczy