MouseEventArgs.MouseDevice Właściwość

Definicja

Pobiera urządzenie myszy powiązane z tym zdarzeniem.Gets the mouse device associated with this event.

public:
 property System::Windows::Input::MouseDevice ^ MouseDevice { System::Windows::Input::MouseDevice ^ get(); };
public System.Windows.Input.MouseDevice MouseDevice { get; }
member this.MouseDevice : System.Windows.Input.MouseDevice
Public ReadOnly Property MouseDevice As MouseDevice

Wartość właściwości

MouseDevice

Urządzenie myszy skojarzone z tym zdarzeniem.The mouse device associated with this event. Nie ma żadnej wartości domyślnej.There is no default value.

Przykłady

Poniższy przykład pobiera MouseDevice skojarzona ze zdarzeniem wejściowym.The following example gets the MouseDevice associated with an input event.

MouseDevice mouseDevice = e.MouseDevice;
Dim mouseDevice As MouseDevice = e.MouseDevice

Uwagi

Klasa Mouse zawiera dodatkowe właściwości i metody umożliwiające określenie stanu myszy.The Mouse class provides additional properties and methods for determining the state of the mouse.

Dotyczy