MouseEventArgs.RightButton Właściwość

Definicja

Pobiera bieżący stan prawego przycisku myszy.Gets the current state of the right mouse button.

public:
 property System::Windows::Input::MouseButtonState RightButton { System::Windows::Input::MouseButtonState get(); };
public System.Windows.Input.MouseButtonState RightButton { get; }
member this.RightButton : System.Windows.Input.MouseButtonState
Public ReadOnly Property RightButton As MouseButtonState

Wartość właściwości

MouseButtonState

Bieżący stan prawego przycisku myszy, który jest Pressed lub Released.The current state of the right mouse button, which is either Pressed or Released. Nie ma żadnej wartości domyślnej.There is no default value.

Przykłady

Poniższy przykład drukuje komunikat, jeśli stan właściwości RightButton jest Pressed.The following example prints a message if the state of the RightButton property is Pressed.

if (e.RightButton == MouseButtonState.Pressed)
{
    MessageBox.Show("The Right Mouse Button is pressed");
}
If e.RightButton = MouseButtonState.Pressed Then
    MessageBox.Show("The Right Mouse Button is pressed")
End If

Uwagi

Klasa Mouse zawiera dodatkowe właściwości i metody umożliwiające określenie stanu myszy.The Mouse class provides additional properties and methods for determining the state of the mouse.

Dotyczy