MouseEventArgs.XButton1 Właściwość

Definicja

Pobiera bieżący stan pierwszego rozszerzonego przycisku myszy.Gets the current state of the first extended mouse button.

public:
 property System::Windows::Input::MouseButtonState XButton1 { System::Windows::Input::MouseButtonState get(); };
public System.Windows.Input.MouseButtonState XButton1 { get; }
member this.XButton1 : System.Windows.Input.MouseButtonState
Public ReadOnly Property XButton1 As MouseButtonState

Wartość właściwości

MouseButtonState

Bieżący stan pierwszego rozszerzonego przycisku myszy, który jest Pressed lub Released.The current state of the first extended mouse button, which is either Pressed or Released. Nie ma żadnej wartości domyślnej.There is no default value.

Przykłady

Poniższy przykład drukuje komunikat, jeśli stan właściwości XButton1 jest Pressed.The following example prints a message if the state of the XButton1 property is Pressed.

if (e.XButton1 == MouseButtonState.Pressed)
{
    MessageBox.Show("The XButton1 Mouse Button is pressed");
}
If e.XButton1 = MouseButtonState.Pressed Then
    MessageBox.Show("The XButton1 Mouse Button is pressed")
End If

Uwagi

Klasa Mouse zawiera dodatkowe właściwości i metody umożliwiające określenie stanu myszy.The Mouse class provides additional properties and methods for determining the state of the mouse.

Dotyczy