MouseEventArgs.XButton2 Właściwość

Definicja

Pobiera stan drugiego rozszerzonego przycisku myszy.Gets the state of the second extended mouse button.

public:
 property System::Windows::Input::MouseButtonState XButton2 { System::Windows::Input::MouseButtonState get(); };
public System.Windows.Input.MouseButtonState XButton2 { get; }
member this.XButton2 : System.Windows.Input.MouseButtonState
Public ReadOnly Property XButton2 As MouseButtonState

Wartość właściwości

MouseButtonState

Bieżący stan drugiego przycisku myszy, który jest Pressed lub Released.The current state of the second extended mouse button, which is either Pressed or Released. Nie ma żadnej wartości domyślnej.There is no default value.

Przykłady

Poniższy przykład drukuje komunikat, jeśli stan właściwości XButton2 jest Pressed.The following example prints a message if the state of the XButton2 property is Pressed.

if (e.XButton2 == MouseButtonState.Pressed)
{
    MessageBox.Show("The XButton2 Mouse Button is pressed");
}
If e.XButton2 = MouseButtonState.Pressed Then
    MessageBox.Show("The XButton2 Mouse Button is pressed")
End If

Uwagi

Klasa Mouse zawiera dodatkowe właściwości i metody umożliwiające określenie stanu myszy.The Mouse class provides additional properties and methods for determining the state of the mouse.

Dotyczy