NavigationCommands.NavigateJournal Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje Navigate Journal polecenie.Gets the value that represents the Navigate Journal command.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ NavigateJournal { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand NavigateJournal { get; }
member this.NavigateJournal : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property NavigateJournal As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Polecenie kierowanego interfejsu użytkownika.The routed UI command.

Wartości domyślneDefault Values
Gest klawiszaKey Gesture Nie dotyczyN/A
Tekst interfejsu użytkownikaUI Text Arkusz nawigacjiNavigation Journal

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać NavigateJournal w połączeniu z Frame .The following example shows how to use NavigateJournal in conjunction with a Frame. FrameZapewnia implementację, która reaguje na NavigateJournal polecenie, przechodząc do określonego wpisu dziennika na stosach do przodu lub do tyłu Frame .The Frame provides an implementation that responds to the NavigateJournal command by navigating to the specified journal entry on either the forward or back stacks of the Frame. Wpisy dziennika są dostarczane przez program JournalEntryUnifiedViewConverter do najwyższego poziomu Navigate Journal MenuItem .The journal entries are provided by the JournalEntryUnifiedViewConverter to the top-level Navigate Journal MenuItem. Każdy wpis dziennika jest powiązany z elementem podrzędnym MenuItem , który używa NavigateJournal polecenia.Each journal entry is bound to a child MenuItem that uses the NavigateJournal command.

<Window
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

 <Window.Resources>
  <!-- For NavigationCommands.NavigateJournal -->
  <JournalEntryUnifiedViewConverter x:Key="JournalEntryUnifiedViewConverter" />
   <!--Create a DataTemplate to display the navigation history-->
  <DataTemplate x:Key="journalMenuItemTemplate">
   <TextBlock>
    <TextBlock Text="{Binding (JournalEntryUnifiedViewConverter.JournalEntryPosition)}" />
    <TextBlock FontWeight="Bold" FontStyle="Italic">
     <TextBlock Margin="5,0,0,0">(</TextBlock>
     <TextBlock Text="{Binding JournalEntry.Name}"/>
     <TextBlock Margin="5,0,0,0">)</TextBlock>
    </TextBlock>
   </TextBlock>
  </DataTemplate>
   <!--Create a style so that all the MenuItems will use the NavigateJournal command-->
  <Style x:Key="journalMenuItemContainerStyle">
   <Setter Property="MenuItem.Command" Value="NavigationCommands.NavigateJournal" />
   <Setter Property="MenuItem.CommandTarget" Value="{Binding ElementName=frame}" />
   <Setter Property="MenuItem.CommandParameter" Value="{Binding RelativeSource={RelativeSource Self}}" />
  </Style>
 </Window.Resources>
<!-- Create the Navigation menu using the template and style defined in Window.Resources-->
<MenuItem
 Header="Navigate Journal"
 ItemTemplate="{StaticResource journalMenuItemTemplate}"
 ItemContainerStyle="{StaticResource journalMenuItemContainerStyle}" >
  <!--Set the ItemsSource to be the IEnumerable returned from the JournalEntryUnifiedViewConverter-->
 <MenuItem.ItemsSource>
  <MultiBinding Converter="{StaticResource JournalEntryUnifiedViewConverter}" >
   <Binding ElementName="frame" Path="BackStack"/>
   <Binding ElementName="frame" Path="ForwardStack"/>
  </MultiBinding>
 </MenuItem.ItemsSource>
</MenuItem>
<!-- The following Frame is used to process NavigationCommands.NavigateJournal commands -->
<Frame Name="frame" NavigationUIVisibility="Hidden" Source="Page1.xaml" />
</Window>

Uwagi

To polecenie wskazuje zamiar przejścia do dziennika.This command indicates the intention to navigate the journal.

Frame i NavigationWindow zaimplementować obsługę odpowiadania na NavigateJournal polecenie, chociaż nie jest to wymagane. w wielu przypadkach implementacja w odpowiedzi na to polecenie jest odpowiedzialna za moduł zapisujący aplikacji.Frame and NavigationWindow implement support for responding to the NavigateJournal command, although you are not required to use it; in many cases the implementation in response to that command is the responsibility of the application writer.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="NavigationCommands.NavigateJournal"/> 

Dotyczy

Zobacz też