NotifyInputEventArgs.InputManager Właściwość

Definicja

Pobiera przetwarzanie danych wejściowych przez Menedżera danych wejściowych.Gets the input manager processing the input event.

public:
 property System::Windows::Input::InputManager ^ InputManager { System::Windows::Input::InputManager ^ get(); };
public System.Windows.Input.InputManager InputManager { get; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
public System.Windows.Input.InputManager InputManager { get; }
member this.InputManager : System.Windows.Input.InputManager
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
member this.InputManager : System.Windows.Input.InputManager
Public ReadOnly Property InputManager As InputManager

Wartość właściwości

InputManager

Menedżer danych wejściowych.The input manager.

Atrybuty

Uwagi

Istnieje jeden InputManager na wątek.There is one InputManager per thread.

Dotyczy