Stylus.PreviewStylusInAirMove Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy pióro jest przenoszone, gdy znajduje się w zakresie (ale nie dotyka) tabletu.Occurs if the stylus moves while it is within range of (but not touching) the tablet.

see AddPreviewStylusInAirMoveHandler, and RemovePreviewStylusInAirMoveHandler
see AddPreviewStylusInAirMoveHandler, and RemovePreviewStylusInAirMoveHandler
see AddPreviewStylusInAirMoveHandler, and RemovePreviewStylusInAirMoveHandler

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak ustalić, który element jest pozycjonowany piórem.The following example demonstrates how to determine which element the stylus is positioned over. W tym przykładzie przyjęto założenie TextBox , textBox1że istnieje wywołana i PreviewStylusInAirMove że zdarzenie jest połączone z programem obsługi zdarzeń.This example assumes that there is a TextBox called textBox1, and that the PreviewStylusInAirMove event is connected to the event handler.

void Window1_PreviewStylusInAirMove(object sender, StylusEventArgs e)
{
    textbox1.AppendText(Stylus.DirectlyOver.ToString() + "\n");
}
Private Sub Window1_PreviewStylusInAirMove(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As StylusEventArgs) Handles Me.PreviewStylusInAirMove

    Dim element As Object
    element = CType(Stylus.DirectlyOver, Object)
    textbox1.AppendText(element.ToString() & vbLf)

End Sub

Uwagi

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPFWPFimplementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenie to, zasadniczo, XAMLXAML pojęcie języka używane do odwoływania się do zdarzeń, które są obsługiwane na obiektach, które nie są same, definiują zdarzenia.An attached event is, fundamentally, a XAMLXAML language concept used to reference events that are handled on objects that do not, themselves, define events. WPFWPFDodatkowo rozszerza możliwości dołączonego zdarzenia, umożliwiając jego przechodzenie do trasy.further expands an attached event's capabilities, allowing it to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, użyj wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewStylusInAirMoveEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowaniaTunneling
DelegateDelegate StylusEventHandler

Dotyczy

Zobacz też