Stylus.StylusEnterEvent Pole

Definicja

Identyfikuje StylusEnter dołączone zdarzenie.Identifies the StylusEnter attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ StylusEnterEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent StylusEnterEvent;
 staticval mutable StylusEnterEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly StylusEnterEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Dotyczy