Stylus.StylusSystemGestureEvent Pole

Definicja

Identyfikuje dołączone zdarzenie StylusSystemGesture.Identifies the StylusSystemGesture attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ StylusSystemGestureEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent StylusSystemGestureEvent;
 staticval mutable StylusSystemGestureEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly StylusSystemGestureEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Dotyczy