Stylus.StylusUp Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy użytkownik zgłosi pióro na komputerze typu Tablet.Occurs when the user raises the stylus from the Tablet PC.

see AddStylusUpHandler, and RemoveStylusUpHandler
see AddStylusUpHandler, and RemoveStylusUpHandler
see AddStylusUpHandler, and RemoveStylusUpHandler

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak zarejestrować współrzędne pióra, nawet jeśli pióro opuszcza granice TextBox .The following example demonstrates how to record the coordinates of the stylus, even if the stylus leaves the bounds of a TextBox. W tym przykładzie przyjęto założenie TextBox , że istnieje wywołana textBox1 , i że StylusDown StylusUp zdarzenia, i StylusMove są połączone z obsługą zdarzeń.This example assumes that there is a TextBox called textBox1, and that the StylusDown, StylusUp, and StylusMove events are connected to event handlers.

void textbox1_StylusDown(object sender, StylusDownEventArgs e)
{
  Stylus.Capture(textbox1);
}

void textbox1_StylusMove(object sender, StylusEventArgs e)
{
  Point pos = e.GetPosition(textbox1);
  textbox1.AppendText("X: " + pos.X + " Y: " + pos.Y + "\n");
}

void textbox1_StylusUp(object sender, StylusEventArgs e)
{
  Stylus.Capture(textbox1, CaptureMode.None);
}
Private Sub textbox1_StylusDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Input.StylusDownEventArgs) _
  Handles textbox1.StylusDown

  Stylus.Capture(textbox1)

End Sub


Private Sub textbox1_StylusMove(ByVal sender As Object, ByVal e As StylusEventArgs) _
  Handles textbox1.StylusMove

  Dim pos As Point = e.GetPosition(textbox1)
  textbox1.AppendText("X: " & pos.X.ToString() & " Y: " & pos.Y.ToString() & vbLf)

End Sub


Private Sub textbox1_StylusUp(ByVal sender As Object, ByVal e As StylusEventArgs) _
  Handles textbox1.StylusUp

  Stylus.Capture(textbox1, CaptureMode.None)

End Sub

Uwagi

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPF implementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.WPF implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenie to, zasadniczo, koncepcja języka XAML używana do odwoływania się do zdarzeń, które są obsługiwane na obiektach, które nie są same, definiują zdarzenia.An attached event is, fundamentally, a XAML language concept used to reference events that are handled on objects that do not, themselves, define events. WPF rozszerza możliwości dołączonego zdarzenia, umożliwiając mu przechodzenie do trasy.WPF further expands an attached event's capabilities, allowing it to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, użyj wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field StylusUpEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate StylusEventHandler

Dotyczy

Zobacz też