Stylus.StylusUpEvent Pole

Definicja

Identyfikuje StylusUp dołączone zdarzenie.Identifies the StylusUp attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ StylusUpEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent StylusUpEvent;
 staticval mutable StylusUpEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly StylusUpEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Dotyczy