StylusDownEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia StylusDown.Provides data for the StylusDown event.

public ref class StylusDownEventArgs : System::Windows::Input::StylusEventArgs
public class StylusDownEventArgs : System.Windows.Input.StylusEventArgs
type StylusDownEventArgs = class
    inherit StylusEventArgs
Public Class StylusDownEventArgs
Inherits StylusEventArgs
Dziedziczenie

Konstruktory

StylusDownEventArgs(StylusDevice, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StylusDownEventArgs.Initializes a new instance of the StylusDownEventArgs class.

Właściwości

Device

Pobiera urządzenie wejściowe, które zainicjowało to zdarzenie.Gets the input device that initiated this event.

(Odziedziczone po InputEventArgs)
Handled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą obecny stan obsługi zdarzeń dla zdarzenia kierowanego w trakcie podróży trasy.Gets or sets a value that indicates the present state of the event handling for a routed event as it travels the route.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
InAir

Pobiera wartość wskazującą, czy pióro znajduje się w sąsiedztwie, ale nie dotyka, dyskretyzatora.Gets a value that indicates whether the stylus is in proximity to, but not touching, the digitizer.

(Odziedziczone po StylusEventArgs)
Inverted

Pobiera wartość wskazującą, czy Pisak jest odwrócony.Gets a value that indicates whether the stylus in inverted.

(Odziedziczone po StylusEventArgs)
OriginalSource

Pobiera oryginalne źródło raportowania określone przez czyste Testy trafień przed dowolnymi możliwymi dostosowaniami Source przez klasę nadrzędną.Gets the original reporting source as determined by pure hit testing, before any possible Source adjustment by a parent class.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
RoutedEvent

Pobiera lub ustawia RoutedEvent skojarzona z tym wystąpieniem RoutedEventArgs.Gets or sets the RoutedEvent associated with this RoutedEventArgs instance.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
Source

Pobiera lub ustawia odwołanie do obiektu, który wywołał zdarzenie.Gets or sets a reference to the object that raised the event.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
StylusDevice

Pobiera StylusDevice, która reprezentuje pióro.Gets the StylusDevice that represents the stylus.

(Odziedziczone po StylusEventArgs)
TapCount

Pobiera liczbę razy naciśnięcia pióra rysownicy.Gets the number of times the tablet pen was tapped.

Timestamp

Pobiera godzinę wystąpienia tego zdarzenia.Gets the time when this event occurred.

(Odziedziczone po InputEventArgs)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetPosition(IInputElement)

Pobiera pozycję pióra.Gets the position of the stylus.

(Odziedziczone po StylusEventArgs)
GetStylusPoints(IInputElement)

Zwraca StylusPointCollection, który zawiera obiekty StylusPoint względem określonego elementu wejściowego.Returns a StylusPointCollection that contains StylusPoint objects relative to the specified input element.

(Odziedziczone po StylusEventArgs)
GetStylusPoints(IInputElement, StylusPointDescription)

Zwraca StylusPointCollection, która używa określonego StylusPointDescription i zawiera obiekty StylusPoint odnoszące się do określonego elementu wejściowego.Returns a StylusPointCollection that uses the specified StylusPointDescription and contains StylusPoint objects relating to the specified input element.

(Odziedziczone po StylusEventArgs)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InvokeEventHandler(Delegate, Object)

Wywołuje programy obsługi zdarzeń w sposób specyficzny dla typu, co może zwiększyć wydajność systemu zdarzeń.Invokes event handlers in a type-specific way, which can increase event system efficiency.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnSetSource(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, udostępnia punkt wejścia wywołania zwrotnego powiadomienia za każdym razem, gdy wartość właściwości Source wystąpienia ulega zmianie.When overridden in a derived class, provides a notification callback entry point whenever the value of the Source property of an instance changes.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy