StylusEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje zdarzenie pióra dla klasy, która implementuje IInputElement interfejs.Represents the method that handles a stylus event for a class that the implements the IInputElement interface.

public delegate void StylusEventHandler(System::Object ^ sender, StylusEventArgs ^ e);
public delegate void StylusEventHandler(object sender, StylusEventArgs e);
type StylusEventHandler = delegate of obj * StylusEventArgs -> unit
Public Delegate Sub StylusEventHandler(sender As Object, e As StylusEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
StylusEventArgs

Dane dotyczące zdarzenia.The event data.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą StylusEventHandler delegata wyznaczyć procedurę obsługi dla StylusDown zdarzenia.The following example demonstrates how to use the StylusEventHandler delegate to designate a handler for the StylusDown event.

button1.StylusDown += new StylusDownEventHandler(button1_StylusDown);
AddHandler button1.StylusDown, AddressOf button1_StylusDown

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy