StylusPoint Struktura

Definicja

Reprezentuje pojedynczy punkt danych zebrany przez dyskretyzatora i pióro.Represents a single data point collected from the digitizer and stylus.

public value class StylusPoint : IEquatable<System::Windows::Input::StylusPoint>
public struct StylusPoint : IEquatable<System.Windows.Input.StylusPoint>
type StylusPoint = struct
Public Structure StylusPoint
Implements IEquatable(Of StylusPoint)
Dziedziczenie
StylusPoint
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład pobiera nazwy i wartości właściwości dla każdego StylusPoint w StylusPointCollection.The following example gets property names and values for each StylusPoint in a StylusPointCollection. W tym przykładzie przyjęto założenie, że istnieje TextBlock o nazwie packetOutput.This example assumes that there is a TextBlock called packetOutput.

private void WriteStylusPointValues(StylusPointCollection points)
{
  StylusPointDescription pointsDescription = points.Description;

  ReadOnlyCollection<StylusPointPropertyInfo> properties = 
    pointsDescription.GetStylusPointProperties();
  
  // Write the name and value of each property in
  // every stylus point.
  StringWriter packetWriter = new StringWriter();
  packetWriter.WriteLine("{0} stylus points", points.Count.ToString());
  foreach (StylusPoint stylusPoint in points)
  {
    packetWriter.WriteLine("Stylus Point info");
    packetWriter.WriteLine("X: {0}", stylusPoint.X.ToString());
    packetWriter.WriteLine("Y: {0}", stylusPoint.Y.ToString());
    packetWriter.WriteLine("Pressure: {0}", stylusPoint.PressureFactor.ToString());

    // Get the property name and value for each StylusPoint.
    // Note that this loop reports the X, Y, and pressure values differantly than 
    // getting their values above.
    for (int i = 0; i < pointsDescription.PropertyCount; ++i)
    {
      StylusPointProperty currentProperty = properties[i];

      // GetStylusPointPropertyName is defined below and returns the
      // name of the property.
      packetWriter.Write("{0}: ", GetStylusPointPropertyName(currentProperty));
      packetWriter.WriteLine(stylusPoint.GetPropertyValue(currentProperty).ToString());
    }
    packetWriter.WriteLine();

  }

  packetOutput.Text = packetWriter.ToString();
}
Private Sub WriteStylusPointValues(ByVal points As StylusPointCollection) 
  Dim pointsDescription As StylusPointDescription = points.Description
  
  Dim properties As ReadOnlyCollection(Of StylusPointPropertyInfo) = _
              pointsDescription.GetStylusPointProperties()
  
  ' Write the name and value of each property in
  ' every stylus point.
  Dim packetWriter As New StringWriter()

  packetWriter.WriteLine("{0} stylus points", points.Count.ToString())

  For Each stylusPoint As StylusPoint In points

    packetWriter.WriteLine("Stylus Point info")
    packetWriter.WriteLine("X: {0}", stylusPoint.X.ToString())
    packetWriter.WriteLine("Y: {0}", stylusPoint.Y.ToString())
    packetWriter.WriteLine("Pressure: {0}", stylusPoint.PressureFactor.ToString())

    ' Get the property name and value for each StylusPoint.
    ' Note that this loop reports the X, Y, and pressure values differantly than 
    ' getting their values above.
    For i As Integer = 0 To pointsDescription.PropertyCount - 1

      Dim currentProperty As StylusPointProperty = properties(i)

      ' GetStylusPointPropertyName is defined below and returns the
      ' name of the property.
      packetWriter.Write("{0}: ", GetStylusPointPropertyName(currentProperty))
      packetWriter.WriteLine(stylusPoint.GetPropertyValue(currentProperty).ToString())
    Next i

    packetWriter.WriteLine()

  Next stylusPoint

  packetOutput.Text = packetWriter.ToString()

End Sub

// Use reflection to get the name of currentProperty.
private string GetStylusPointPropertyName(StylusPointProperty currentProperty)
{
  Guid guid = currentProperty.Id;

  // Iterate through the StylusPointProperties to find the StylusPointProperty
  // that matches currentProperty, then return the name.
  foreach (FieldInfo theFieldInfo
    in typeof(StylusPointProperties).GetFields())
  {
    StylusPointProperty property = (StylusPointProperty) theFieldInfo.GetValue(currentProperty);
    if (property.Id == guid)
    {
      return theFieldInfo.Name;
    }
  }
  return "Not found";
}
' Use reflection to get the name of currentProperty.
Private Function GetStylusPointPropertyName(ByVal currentProperty As StylusPointProperty) As String 
  Dim guid As Guid = currentProperty.Id
  
  ' Iterate through the StylusPointProperties to find the StylusPointProperty
  ' that matches currentProperty, then return the name.
  Dim theFieldInfo As FieldInfo

  For Each theFieldInfo In GetType(StylusPointProperties).GetFields()

    Dim pointProperty As StylusPointProperty = _
      CType(theFieldInfo.GetValue(currentProperty), StylusPointProperty)

    If pointProperty.Id = guid Then
      Return theFieldInfo.Name
    End If

  Next theFieldInfo

  Return "Not found"

End Function 'GetStylusPointPropertyName

Uwagi

StylusPoint zbiera dane, gdy użytkownik wprowadza atrament za pomocą dyskretyzatora.A StylusPoint collects data when a user inputs ink using the digitizer. Ponieważ informacje o raportach dyskretyzatora różnią się w zależności od producenta, właściwości w StylusPoint mogą się różnić.Because the information that a digitizer reports differs depending on the manufacturer, the properties within a StylusPoint can vary. Aby określić, czy właściwość znajduje się w StylusPoint, wywołaj metodę HasProperty.To determine whether a property is in the StylusPoint, call the HasProperty method. Właściwość Description zawiera StylusPointDescription, który określa, które właściwości znajdują się w StylusPoint.The Description property contains a StylusPointDescription that specifies which properties are in the StylusPoint. Wszystkie obiekty StylusPoint zawierają właściwości, które określają współrzędne (x, y), jak również ciśnienie.All StylusPoint objects contain properties that specify the (x, y) coordinates, as well as the pressure.

Konstruktory

StylusPoint(Double, Double)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StylusPoint przy użyciu określonych współrzędnych (x, y).Initializes a new instance of the StylusPoint class using specified (x, y) coordinates.

StylusPoint(Double, Double, Single)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StylusPoint przy użyciu określonych współrzędnych (x, y) i ciśnienia.Initializes a new instance of the StylusPoint class using specified (x, y) coordinates and pressure.

StylusPoint(Double, Double, Single, StylusPointDescription, Int32[])

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StylusPoint przy użyciu określonych współrzędnych (x, y), pressureFactori dodatkowych parametrów określonych w StylusPointDescription.Initializes a new instance of the StylusPoint class using specified (x, y) coordinates, a pressureFactor, and additional parameters specified in the StylusPointDescription.

Pola

MaxXY

Określa największą prawidłową wartość dla pary współrzędne (x, y).Specifies the largest valid value for a pair of (x, y) coordinates.

MinXY

Określa najmniejszą prawidłową wartość dla pary współrzędne (x, y).Specifies the smallest valid value for a pair of (x, y) coordinates.

Właściwości

Description

Pobiera lub ustawia StylusPointDescription, które określają właściwości przechowywane w StylusPoint.Gets or sets the StylusPointDescription that specifies the properties stored in the StylusPoint.

PressureFactor

Pobiera lub ustawia wartość z przedziału od 0 do 1, która odzwierciedla ilość nacisku nadawaną przez pióro po utworzeniu StylusPoint.Gets or sets a value between 0 and 1 that reflects the amount of pressure the stylus applies to the digitizer's surface when the StylusPoint is created.

X

Pobiera lub ustawia wartość współrzędnej x StylusPoint.Gets or sets the value for the x-coordinate of the StylusPoint.

Y

Pobiera lub ustawia współrzędną y StylusPoint.Gets or sets the y-coordinate of the StylusPoint.

Metody

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy określony obiekt jest równy StylusPoint.Returns a value indicating whether the specified object is equal to the StylusPoint.

Equals(StylusPoint)

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy określony StylusPoint jest równy bieżącemu StylusPoint.Returns a Boolean value that indicates whether the specified StylusPoint is equal to the current StylusPoint.

Equals(StylusPoint, StylusPoint)

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dwa określone obiekty StylusPoint są równe.Returns a Boolean value that indicates whether the two specified StylusPoint objects are equal.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

GetPropertyValue(StylusPointProperty)

Zwraca wartość określonej właściwości.Returns the value of the specified property.

HasProperty(StylusPointProperty)

Zwraca czy bieżący StylusPoint zawiera określoną właściwość.Returns whether the current StylusPoint contains the specified property.

SetPropertyValue(StylusPointProperty, Int32)

Ustawia określoną właściwość na określoną wartość.Sets the specified property to the specified value.

ToPoint()

Konwertuje StylusPoint na Point.Converts a StylusPoint to a Point.

Operatory

Equality(StylusPoint, StylusPoint)

Porównuje dwa określone StylusPoint obiektów i określa, czy są równe.Compares two specified StylusPoint objects and determines whether they are equal.

Explicit(StylusPoint to Point)

Rzutuje określony StylusPoint na Point.Casts the specified StylusPoint to a Point.

Inequality(StylusPoint, StylusPoint)

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy określone obiekty StylusPoint są nierówne.Returns a Boolean value which indicates whether the specified StylusPoint objects are unequal.

Dotyczy