StylusPointProperties.Height Pole

Definicja

Przedstawia wysokość punktu kontaktu w dyskretyzatora.Represents the height of the contact point on the digitizer.

public: static initonly System::Windows::Input::StylusPointProperty ^ Height;
public static readonly System.Windows.Input.StylusPointProperty Height;
 staticval mutable Height : System.Windows.Input.StylusPointProperty
Public Shared ReadOnly Height As StylusPointProperty 

Wartość pola

StylusPointProperty

Uwagi

Wysokość punktu kontaktu zależy od typu instrumentu, który jest używany.The height of the contact point depends on the type of instrument that is used. Wartość może się Height różnić w przypadku używania dotyku.The value of Height can vary when Touch is used.

Dotyczy