TextCompositionEventArgs Klasa

Definicja

Zawiera argumenty skojarzone z zmianami do TextComposition .Contains arguments associated with changes to a TextComposition.

public ref class TextCompositionEventArgs : System::Windows::Input::InputEventArgs
public class TextCompositionEventArgs : System.Windows.Input.InputEventArgs
type TextCompositionEventArgs = class
    inherit InputEventArgs
Public Class TextCompositionEventArgs
Inherits InputEventArgs
Dziedziczenie
TextCompositionEventArgs

Uwagi

Dołączone zdarzenia obsługiwane przez tego delegata obejmują dołączenia TextCompositionManager klasy, a także (), () i TextInput PreviewTextInput TextInputStart PreviewTextInputStart TextInputUpdate ( PreviewTextInputUpdate ).Attached events supported by this delegate include are provided by the TextCompositionManager class, and include TextInput (PreviewTextInput), TextInputStart (PreviewTextInputStart), and TextInputUpdate (PreviewTextInputUpdate).

Konstruktory

TextCompositionEventArgs(InputDevice, TextComposition)

Inicjuje nowe wystąpienie TextCompositionEventArgs klasy, pobierając określone InputDevice i TextComposition jako początkowe wartości dla klasy.Initializes a new instance of the TextCompositionEventArgs class, taking a specified InputDevice and TextComposition as initial values for the class.

Właściwości

ControlText

Pobiera tekst kontrolny skojarzony ze TextComposition zdarzeniem.Gets control text associated with a TextComposition event.

Device

Pobiera urządzenie wejściowe, które zainicjowało to zdarzenie.Gets the input device that initiated this event.

(Odziedziczone po InputEventArgs)
Handled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą obecny stan obsługi zdarzeń dla zdarzenia kierowanego w trakcie podróży trasy.Gets or sets a value that indicates the present state of the event handling for a routed event as it travels the route.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
OriginalSource

Pobiera oryginalne źródło raportowania określone przez czyste Testy trafień przed dopuszczalną Source korektą przez klasę nadrzędną.Gets the original reporting source as determined by pure hit testing, before any possible Source adjustment by a parent class.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
RoutedEvent

Pobiera lub ustawia RoutedEvent skojarzenie skojarzone z tym RoutedEventArgs wystąpieniem.Gets or sets the RoutedEvent associated with this RoutedEventArgs instance.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
Source

Pobiera lub ustawia odwołanie do obiektu, który wywołał zdarzenie.Gets or sets a reference to the object that raised the event.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
SystemText

Pobiera tekst systemowy skojarzony ze TextComposition zdarzeniem.Gets system text associated with a TextComposition event.

Text

Pobiera tekst wejściowy skojarzony ze TextComposition zdarzeniem.Gets input text associated with a TextComposition event.

TextComposition

Pobiera TextComposition skojarzenie skojarzone ze TextComposition zdarzeniem.Gets the TextComposition associated with a TextComposition event.

Timestamp

Pobiera godzinę wystąpienia tego zdarzenia.Gets the time when this event occurred.

(Odziedziczone po InputEventArgs)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InvokeEventHandler(Delegate, Object)

Wywołuje programy obsługi zdarzeń w sposób specyficzny dla typu, co może zwiększyć wydajność systemu zdarzeń.Invokes event handlers in a type-specific way, which can increase event system efficiency.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnSetSource(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, udostępnia punkt wejścia wywołania zwrotnego powiadomienia za każdym razem, gdy wartość Source Właściwości wystąpienia zostanie zmieniona.When overridden in a derived class, provides a notification callback entry point whenever the value of the Source property of an instance changes.

(Odziedziczone po RoutedEventArgs)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też