TextCompositionManager.AddTextInputHandler(DependencyObject, TextCompositionEventHandler) Metoda

Definicja

Dodaje procedurę obsługi dla TextInput dołączonego zdarzenia.Adds a handler for the TextInput attached event.

public:
 static void AddTextInputHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::Input::TextCompositionEventHandler ^ handler);
public static void AddTextInputHandler (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler handler);
static member AddTextInputHandler : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler -> unit
Public Shared Sub AddTextInputHandler (element As DependencyObject, handler As TextCompositionEventHandler)

Parametry

element
DependencyObject

Obiekt zależności, do którego ma zostać dodana procedura obsługi zdarzeń.A dependency object to add the event handler to. Obiekt zależności musi mieć wartość UIElement lub ContentElement .The dependency object must be a UIElement or a ContentElement.

handler
TextCompositionEventHandler

Delegat, który wyznacza procedurę obsługi do dodania.A delegate that designates the handler to add.

Uwagi

Ta metoda dodaje procedurę obsługi dla wersji propagacji tego zdarzenia.This method adds a handler for the bubbling version of this event. Informacje o wersji tunelowania tego zdarzenia znajdują się w temacie PreviewTextInput .For information about the tunneling version of this event, see PreviewTextInput.

Dotyczy

Zobacz też