TextCompositionManager.AddTextInputStartHandler(DependencyObject, TextCompositionEventHandler) Metoda

Definicja

Dodaje procedurę obsługi dla TextInputStart dołączonego zdarzenia.Adds a handler for the TextInputStart attached event.

public:
 static void AddTextInputStartHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::Input::TextCompositionEventHandler ^ handler);
public static void AddTextInputStartHandler (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler handler);
static member AddTextInputStartHandler : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler -> unit
Public Shared Sub AddTextInputStartHandler (element As DependencyObject, handler As TextCompositionEventHandler)

Parametry

element
DependencyObject

Obiekt zależności, do którego ma zostać dodana procedura obsługi zdarzeń.A dependency object to add the event handler to. Obiekt zależności musi mieć wartość UIElement lub ContentElement .The dependency object must be a UIElement or a ContentElement.

handler
TextCompositionEventHandler

Delegat, który wyznacza procedurę obsługi do dodania.A delegate that designates the handler to add.

Uwagi

Ta metoda dodaje procedurę obsługi dla wersji propagacji tego zdarzenia.This method adds a handler for the bubbling version of this event. Informacje o wersji tunelowania tego zdarzenia znajdują się w temacie PreviewTextInputStart .For information about the tunneling version of this event, see PreviewTextInputStart.

Dotyczy

Zobacz też