TextCompositionManager.RemoveTextInputStartHandler(DependencyObject, TextCompositionEventHandler) Metoda

Definicja

Usuwa procedurę obsługi dla TextInputStart dołączonego zdarzenia.Removes a handler for the TextInputStart attached event.

public:
 static void RemoveTextInputStartHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::Input::TextCompositionEventHandler ^ handler);
public static void RemoveTextInputStartHandler (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler handler);
static member RemoveTextInputStartHandler : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler -> unit
Public Shared Sub RemoveTextInputStartHandler (element As DependencyObject, handler As TextCompositionEventHandler)

Parametry

element
DependencyObject

Obiekt zależności, z którego ma zostać usunięty program obsługi zdarzeń.A dependency object to remove the event handler from. Obiekt zależności musi mieć wartość UIElement lub ContentElement .The dependency object must be a UIElement or a ContentElement.

handler
TextCompositionEventHandler

Delegat, który wyznacza procedurę obsługi do usunięcia.A delegate that designates the handler to remove.

Uwagi

Ta metoda usuwa procedurę obsługi dla wersji propagacji tego zdarzenia.This method removes a handler for the bubbling version of this event. Informacje o wersji tunelowania tego zdarzenia znajdują się w temacie PreviewTextInputStart .For information about the tunneling version of this event, see PreviewTextInputStart.

Dotyczy

Zobacz też