TextCompositionManager.StartComposition(TextComposition) Metoda

Definicja

Uruchamia określoną kompozycję tekstu.Starts a specified text composition.

public:
 static bool StartComposition(System::Windows::Input::TextComposition ^ composition);
public static bool StartComposition (System.Windows.Input.TextComposition composition);
[System.Security.SecurityCritical]
public static bool StartComposition (System.Windows.Input.TextComposition composition);
static member StartComposition : System.Windows.Input.TextComposition -> bool
[<System.Security.SecurityCritical>]
static member StartComposition : System.Windows.Input.TextComposition -> bool
Public Shared Function StartComposition (composition As TextComposition) As Boolean

Parametry

composition
TextComposition

TextCompositionObiekt do uruchomienia.A TextComposition object to start.

Zwraca

Boolean

true Jeśli kompozycja tekstu została pomyślnie rozpoczęta; w przeciwnym razie false .true if the text composition was successfully started; otherwise, false.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też