TextCompositionManager.TextInputUpdate Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy TextComposition zostanie zaktualizowany.Occurs when a TextComposition is updated.

see AddTextInputUpdateHandler, and RemoveTextInputUpdateHandler
see AddTextInputUpdateHandler, and RemoveTextInputUpdateHandler
see AddTextInputUpdateHandler, and RemoveTextInputUpdateHandler

Uwagi

To jest wersja propagacji tego zdarzenia.This is the bubbling version of this event. Aby uzyskać wersję tunelowania, zobacz PreviewTextInputUpdateEvent .For the tunneling version, see PreviewTextInputUpdateEvent.

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. Użyj AddTextInputUpdateHandler metod i, RemoveTextInputUpdateHandler Aby zarządzać tym zdarzeniem w określonym obiekcie Dependency.Use the AddTextInputUpdateHandler and RemoveTextInputUpdateHandler methods to manage this event on a specified dependency object.

Dotyczy

Zobacz też