TextCompositionManager.UpdateComposition(TextComposition) Metoda

Definicja

Aktualizuje określoną kompozycję tekstu.Updates a specified text composition.

public:
 static bool UpdateComposition(System::Windows::Input::TextComposition ^ composition);
public static bool UpdateComposition (System.Windows.Input.TextComposition composition);
[System.Security.SecurityCritical]
public static bool UpdateComposition (System.Windows.Input.TextComposition composition);
static member UpdateComposition : System.Windows.Input.TextComposition -> bool
[<System.Security.SecurityCritical>]
static member UpdateComposition : System.Windows.Input.TextComposition -> bool
Public Shared Function UpdateComposition (composition As TextComposition) As Boolean

Parametry

composition
TextComposition

TextCompositionObiekt do zaktualizowania.A TextComposition object to update.

Zwraca

Boolean

true Jeśli kompozycja tekstu została pomyślnie zaktualizowana; w przeciwnym razie false .true if the text composition was successfully updated; otherwise, false.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też