ActiveXHost.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana za każdym razem, gdy wartość skuteczna każdej właściwości zależności na tej stronie FrameworkElement została zaktualizowana.Invoked whenever the effective value of any dependency property on this FrameworkElement has been updated. Określona właściwość zależności, która została zmieniona, jest raportowana w parametrze argumenty.The specific dependency property that changed is reported in the arguments parameter. Zastąpień OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) .Overrides OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs).

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

protected:
 override void OnPropertyChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected override void OnPropertyChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
override this.OnPropertyChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPropertyChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametry

e
DependencyPropertyChangedEventArgs

Dane zdarzenia, które opisują modyfikowaną właściwość, a także stare i nowe wartości.The event data that describes the property that changed, as well as old and new values.

Dotyczy