D3DImage.Clone Metoda

Definicja

Tworzy modyfikowalny klon tego D3DImage obiektu, tworząc głębokie kopie wartości tego obiektu.Creates a modifiable clone of this D3DImage object, making deep copies of this object's values. Podczas kopiowania właściwości zależności ta metoda kopiuje odwołania do zasobów i powiązania danych (które mogą nie być już rozpoznawane), ale nie ma animacji ani ich bieżących wartości.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (which may no longer resolve), but not animations or their current values.

public:
 System::Windows::Interop::D3DImage ^ Clone();
public System.Windows.Interop.D3DImage Clone ();
override this.Clone : unit -> System.Windows.Interop.D3DImage
Public Function Clone () As D3DImage

Zwraca

D3DImage

Modyfikowalny klon bieżącego obiektu.A modifiable clone of the current object. Właściwość sklonowanego obiektu IsFrozen będzie false nawet wtedy, gdy właściwość źródła IsFrozen była true .The cloned object's IsFrozen property will be false even if the source's IsFrozen property was true.

Uwagi

Ta metoda służy do tworzenia modyfikowalnych kopii obiektów zamrożonych Freezable (lub dowolnego Freezable obiektu).This method is used to produce modifiable copies of frozen Freezable objects (or any Freezable object). Dla wygody ta metoda zaciemnienia dziedziczonej wersji z silnie wpisaną implementacją.For convenience, this method shadows the inherited version with a strongly typed implementation.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Freezable.Clone.For more information, see Freezable.Clone.

Dotyczy