HwndHost.OnCreateAutomationPeer Metoda

Definicja

Tworzy element AutomationPeer dla HwndHost .Creates an AutomationPeer for HwndHost .

protected:
 override System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^ OnCreateAutomationPeer();
protected override System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer OnCreateAutomationPeer ();
override this.OnCreateAutomationPeer : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer
Protected Overrides Function OnCreateAutomationPeer () As AutomationPeer

Zwraca

AutomationPeer

Implementacja specyficzna dla typu AutomationPeer .The type-specific AutomationPeer implementation.

Uwagi

Implementacja tej metody zwykle wywołuje konstruktora określonej AutomationPeer implementacji i zwraca ją jako wartość zwracaną.The implementation of this method is typically to call the constructor of a specific AutomationPeer implementation, and return it as the return value. HwndHostImplementacja programu OnCreateAutomationPeer robi to, ale element równorzędny automatyzacji, który zwraca, jest klasą wewnętrzną.The HwndHost implementation of OnCreateAutomationPeer does this, but the automation peer that it returns is an internal class.

Dotyczy

Zobacz też