HwndHost.IKeyboardInputSink.HasFocusWithin Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasFocusWithin() .For a description of this member, see HasFocusWithin().

 virtual bool System.Windows.Interop.IKeyboardInputSink.HasFocusWithin() = System::Windows::Interop::IKeyboardInputSink::HasFocusWithin;
bool IKeyboardInputSink.HasFocusWithin ();
[System.Security.SecurityCritical]
bool IKeyboardInputSink.HasFocusWithin ();
abstract member System.Windows.Interop.IKeyboardInputSink.HasFocusWithin : unit -> bool
override this.System.Windows.Interop.IKeyboardInputSink.HasFocusWithin : unit -> bool
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member System.Windows.Interop.IKeyboardInputSink.HasFocusWithin : unit -> bool
override this.System.Windows.Interop.IKeyboardInputSink.HasFocusWithin : unit -> bool
Function HasFocusWithin () As Boolean Implements IKeyboardInputSink.HasFocusWithin

Zwraca

Boolean

true Jeśli ujścia lub jeden z jego składników zawiera fokus; w przeciwnym razie false .true if the sink or one of its contained components has focus; otherwise, false.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy HwndHost wystąpienie jest rzutowane do IKeyboardInputSink interfejsu.It can be used only when the HwndHost instance is cast to an IKeyboardInputSink interface.

Dotyczy