HwndHost.IKeyboardInputSink.TabInto(TraversalRequest) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz TabInto(TraversalRequest) .For a description of this member, see TabInto(TraversalRequest).

 virtual bool System.Windows.Interop.IKeyboardInputSink.TabInto(System::Windows::Input::TraversalRequest ^ request) = System::Windows::Interop::IKeyboardInputSink::TabInto;
bool IKeyboardInputSink.TabInto (System.Windows.Input.TraversalRequest request);
abstract member System.Windows.Interop.IKeyboardInputSink.TabInto : System.Windows.Input.TraversalRequest -> bool
override this.System.Windows.Interop.IKeyboardInputSink.TabInto : System.Windows.Input.TraversalRequest -> bool
Function TabInto (request As TraversalRequest) As Boolean Implements IKeyboardInputSink.TabInto

Parametry

request
TraversalRequest

Określa, czy fokus ma być ustawiony na pierwszy lub ostatni tabulator.Specifies whether focus should be set to the first or the last tab stop.

Zwraca

Boolean

true Jeśli fokus został ustawiony zgodnie z żądaniem; false, jeśli nie ma tabulatorów.true if the focus has been set as requested; false, if there are no tab stops.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy HwndHost wystąpienie jest rzutowane do IKeyboardInputSink interfejsu.It can be used only when the HwndHost instance is cast to an IKeyboardInputSink interface.

Dotyczy