HwndHost.TranslateAcceleratorCore(MSG, ModifierKeys) Metoda

Definicja

Przetwarza dane wejściowe z klawiatury na poziomie komunikatu KeyDown.Processes keyboard input at the keydown message level.

protected:
 virtual bool TranslateAcceleratorCore(System::Windows::Interop::MSG % msg, System::Windows::Input::ModifierKeys modifiers);
protected virtual bool TranslateAcceleratorCore (ref System.Windows.Interop.MSG msg, System.Windows.Input.ModifierKeys modifiers);
[System.Security.SecurityCritical]
protected virtual bool TranslateAcceleratorCore (ref System.Windows.Interop.MSG msg, System.Windows.Input.ModifierKeys modifiers);
abstract member TranslateAcceleratorCore : MSG * System.Windows.Input.ModifierKeys -> bool
override this.TranslateAcceleratorCore : MSG * System.Windows.Input.ModifierKeys -> bool
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member TranslateAcceleratorCore : MSG * System.Windows.Input.ModifierKeys -> bool
override this.TranslateAcceleratorCore : MSG * System.Windows.Input.ModifierKeys -> bool
Protected Overridable Function TranslateAcceleratorCore (ByRef msg As MSG, modifiers As ModifierKeys) As Boolean

Parametry

msg
MSG

Komunikat i powiązane dane.The message and associated data. Nie należy modyfikować tej struktury.Do not modify this structure. Jest ona przesyłana przez odwołanie wyłącznie do powodów związanych z wydajnością.It is passed by reference for performance reasons only.

modifiers
ModifierKeys

Klawisze modyfikujące.Modifier keys.

Zwraca

Boolean

Zawsze zwraca wartość false.Always returns false.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też