HwndSource.Handle Właściwość

Definicja

Pobiera uchwyt okna dla tego elementu HwndSource .Gets the window handle for this HwndSource.

public:
 property IntPtr Handle { IntPtr get(); };
public IntPtr Handle { get; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
public IntPtr Handle { get; }
member this.Handle : nativeint
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
member this.Handle : nativeint
Public ReadOnly Property Handle As IntPtr

Wartość właściwości

IntPtr

Uchwyt okna.The window handle.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Ważne

Ta właściwość nie jest dostępna w strefie zabezpieczeń sieci Internet.This property is not available in the Internet security zone.

Dotyczy