HwndTarget.RenderMode Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tryb renderowania dla okna, do którego się odwołuje HwndTarget .Gets or sets the rendering mode for the window referenced by this HwndTarget.

public:
 property System::Windows::Interop::RenderMode RenderMode { System::Windows::Interop::RenderMode get(); void set(System::Windows::Interop::RenderMode value); };
public System.Windows.Interop.RenderMode RenderMode { get; set; }
[set: System.Security.SecurityCritical]
public System.Windows.Interop.RenderMode RenderMode { get; set; }
member this.RenderMode : System.Windows.Interop.RenderMode with get, set
[<set: System.Security.SecurityCritical>]
member this.RenderMode : System.Windows.Interop.RenderMode with get, set
Public Property RenderMode As RenderMode

Wartość właściwości

RenderMode

Jedna z RenderMode wartości, która określa bieżący tryb renderowania.One of the RenderMode values that specifies the current render mode. Wartość domyślna to Default.The default is Default.

Atrybuty

Dotyczy