IKeyboardInputSite.Sink Właściwość

Definicja

Pobiera ujścia klawiatury skojarzone z tą lokacją.Gets the keyboard sink associated with this site.

public:
 property System::Windows::Interop::IKeyboardInputSink ^ Sink { System::Windows::Interop::IKeyboardInputSink ^ get(); };
public System.Windows.Interop.IKeyboardInputSink Sink { get; }
member this.Sink : System.Windows.Interop.IKeyboardInputSink
Public ReadOnly Property Sink As IKeyboardInputSink

Wartość właściwości

IKeyboardInputSink

Interfejs bieżącej lokacji IKeyboardInputSink .The current site's IKeyboardInputSink interface.

Uwagi

Ta właściwość nie zwraca IKeyboardInputSink interfejsu nadrzędnego.This property does not return the parent IKeyboardInputSink interface.

Dotyczy

Zobacz też