MSG.hwnd Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia uchwyt okna (HWND) do okna, w którym procedura okna otrzymuje komunikat.Gets or sets the window handle (HWND) to the window whose window procedure receives the message.

public:
 property IntPtr hwnd { IntPtr get(); void set(IntPtr value); };
public IntPtr hwnd { get; set; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
[set: System.Security.SecurityCritical]
public IntPtr hwnd { get; set; }
member this.hwnd : nativeint with get, set
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
[<set: System.Security.SecurityCritical>]
member this.hwnd : nativeint with get, set
Public Property hwnd As IntPtr

Wartość właściwości

IntPtr

Uchwyt okna (HWND).The window handle (HWND).

Atrybuty

Uwagi

hwnd jest null komunikatem wątku.hwnd is null when the message is a thread message.

Dotyczy