MSG.pt_x Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia współrzędną x pozycji kursora na ekranie, gdy wiadomość została opublikowana.Gets or sets the x coordinate of the cursor position on the screen, when the message was posted.

public:
 property int pt_x { int get(); void set(int value); };
public int pt_x { get; set; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
[set: System.Security.SecurityCritical]
public int pt_x { get; set; }
member this.pt_x : int with get, set
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
[<set: System.Security.SecurityCritical>]
member this.pt_x : int with get, set
Public Property pt_x As Integer

Wartość właściwości

Int32

Współrzędna x położenia kursora.The x coordinate of the cursor position.

Atrybuty

Dotyczy