MSG.wParam Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wParam wartość wiadomości, która określa dodatkowe informacje o komunikacie.Gets or sets the wParam value for the message, which specifies additional information about the message. Dokładne znaczenie zależy od wartości komunikatu.The exact meaning depends on the value of the message.

public:
 property IntPtr wParam { IntPtr get(); void set(IntPtr value); };
public IntPtr wParam { get; set; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
[set: System.Security.SecurityCritical]
public IntPtr wParam { get; set; }
member this.wParam : nativeint with get, set
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
[<set: System.Security.SecurityCritical>]
member this.wParam : nativeint with get, set
Public Property wParam As IntPtr

Wartość właściwości

IntPtr

wParamWartość komunikatu.The wParam value for the message.

Atrybuty

Dotyczy