MSG Struktura

Definicja

Zawiera informacje o komunikatach z kolejki komunikatów wątku.Contains message information from a thread's message queue.

public value class MSG
public struct MSG
[System.Serializable]
public struct MSG
type MSG = struct
[<System.Serializable>]
type MSG = struct
Public Structure MSG
Dziedziczenie
Atrybuty

Uwagi

Ten typ zapewnia podobne informacje do niezarządzanej struktury komunikatówWin32.This type provides similar information to the unmanaged Win32 MSG structure.

Właściwości

hwnd

Pobiera lub ustawia uchwyt okna (HWND) do okna, w którym procedura okna otrzymuje komunikat.Gets or sets the window handle (HWND) to the window whose window procedure receives the message.

lParam

Pobiera lub ustawia wartość określającą lParam dodatkowe informacje o komunikacie.Gets or sets the lParam value that specifies additional information about the message. Dokładne znaczenie zależy od wartości message elementu członkowskiego.The exact meaning depends on the value of the message member.

message

Pobiera lub ustawia identyfikator komunikatu.Gets or sets the message identifier.

pt_x

Pobiera lub ustawia współrzędną x pozycji kursora na ekranie, gdy wiadomość została opublikowana.Gets or sets the x coordinate of the cursor position on the screen, when the message was posted.

pt_y

Pobiera lub ustawia współrzędną y pozycji kursora na ekranie, gdy wiadomość została opublikowana.Gets or sets the y coordinate of the cursor position on the screen, when the message was posted.

time

Pobiera lub ustawia godzinę opublikowania wiadomości.Gets or sets the time at which the message was posted.

wParam

Pobiera lub ustawia wParam wartość wiadomości, która określa dodatkowe informacje o komunikacie.Gets or sets the wParam value for the message, which specifies additional information about the message. Dokładne znaczenie zależy od wartości komunikatu.The exact meaning depends on the value of the message.

Dotyczy